Từ khóa
Băng Dính Nhiệt

Cuộn phim Kapton chịu nhiệt
Đăng ngày 19-03-2018 10:06:55 AM
Cuộn phim Kapton chịu nhiệt, phim dài 10 - 1000m

băng Dính Nhiệt
Đăng ngày 19-03-2018 09:48:17 AM
băng Dính Nhiệt 2

 
Giang Vũ Khắc